Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ 2WAYS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

2WAYS   sp.    z    o. o., będąca właścicielem serwisów internetowych WizaSerwis.pl, BiznesDubaj.pl, Legalizacje.com, Tlumacz.waw.pl, visitPoland.travel,  OdkryjDubaj.pl zwana dalej „2WAYS” stawia sobie za cel zapewnienie wszystkim Klientom usług związanych z pośrednictwem wizowym, pośrednictwem w uzyskiwaniu apostille i legalizacji dokumentów oraz wykonywaniu tłumaczeń, pośrednictwem w rezerwacji hoteli i biletów lotniczych oraz wycieczek lokalnych, zwanych dalej „Usługami” – zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie świadczenia usług oferowanych przez 2WAYS sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie w serwisie internetowym WizaSerwis.pl, BiznesDubaj.pl, Legalizacje.com, Tlumacz.waw.pl, visitPoland.travel,  OdkryjDubaj.pl zwanym dalej „Regulaminem”, a także w umowach, przy uwzględnieniu indywidualnych życzeń Klientów.

§2 ZAWARCIE UMOWY

1.     Umowa z Klientem w przedmiocie świadczenia usług, o których mowa w § 1 zostaje zawarta po spełnieniu następujących warunków:

a) Klient złoży poprawnie sporządzone zamówienie. Zamówienie może zostać złożone online poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza Zamówieniowego zamieszczonego za pośrednictwem serwisów internetowych 2WAYS i wysłanie e-maila, poprzez wysłanie do 2WAYS e-maila lub telefonicznie. W przypadku zamówień złożonych online, Klient uzyskuje potwierdzenie statusu zamówienia poprzez e-mail lub telefonicznie,

b) 2WAYS potwierdzi otrzymanie zamówienia oraz podejmie się realizacji zamówionych przez klienta usług,

c) Klient dokona wpłaty całości lub części kwoty zgodnie z postanowieniami § 5.

2.    Po otrzymaniu wpłaty równej 100% wartości zamówienia, 2WAYS wystawi i prześle Klientowi dokument uprawniający go do wykorzystania zamówionych usług. (voucherów do ZEA, Rosji, czy innych krajów).

3.    Jeżeli Klient poda nieprawidłowe dane kontaktowe (adres e-mail) i w konsekwencji 2WAYS nie będzie wstanie skontaktować się z Klientem, potwierdzenie, o którym mowa w ust 1 pkt b) uznaje się za doręczone, jeśli tylko zostało ono przez 2WAYS wysłane na podany przez Klienta adres.

§3 PRZESYŁKI KURIERSKIE

1.    2WAYS oświadcza, iż posiada podpisane umowy z firmami kurierskimi, które umożliwiają dostarczenie dokumentów niezbędnych do wykonania usług, na preferencyjnych warunkach cenowych.

2.    Ubezpieczenie przesyłek dostarczanych przez firmy kurierskie obejmuje wartość odtworzeniową dokumentów.

3.   Firmy kurierskie dysponują własnymi regulaminami i warunkami przewozowymi dostępnymi na stronach internetowych firm i w realizacji przesyłek regulaminy te mają znaczenie nadrzędne, niezależne od 2WAYS.

4.  2WAYS dołoży wszelkich starań, aby na bazie zawartych umów realizacja przesyłek przebiegała bez problemów.

§4 WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

1.   Usługa jest świadczona na podstawie zlecenia Klienta. Złożenie zlecenia jest jednoznaczne z udzieleniem 2WAYS pełnomocnictwa do posługiwania się przekazanymi dokumentami w zakresie niezbędnym do wykonania usługi.

2.    Usługi konsularne są świadczone w urzędach konsularnych i przedstawicielstwach dyplomatycznych, znajdujących się w Warszawie, Hadze, Londynie, Mińsku, Berlinie. Lista miast może ulec zmianie.

3.     Ponieważ usługi konsularne podlegają przepisom różnych państw, złożenie zlecenia powinno zostać poprzedzone rozmową z pracownikiem 2WAYS, w celu określenia czynności 2WAYS i Klienta, niezbędnych dla zrealizowania usługi konsularnej.

4.   W zleceniu przekazanym do 2WAYS, Klient zobowiązany jest wymienić wszystkie dokumenty wydane 2WAYS oraz podać adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu, pod którym 2WAYS będzie się kontaktował z Klientem.

5.    2WAYS zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub odmówienia realizacji zlecenia, gdyby otrzymane od Klienta dokumenty wzbudzały wątpliwości co do swojej autentyczności lub zgodności z właściwymi przepisami. O wstrzymaniu działań z tej przyczyny 2WAYS niezwłocznie poinformuje Klienta.

6.    2WAYS informuje, że przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne mogą odmownie rozpatrzyć wniosek Klienta bez podania przyczyny, niezależnie od tego, czy 2WAYS dochował należytej staranności przy wykonywaniu usługi konsularnej.

7.    Ponieważ wykonanie usługi konsularnej zależy od współdziałania innych osób, Klient przyjmuje do wiadomości, iż 2WAYS nie gwarantuje pomyślnego rezultatu usługi konsularnej, ani też wykonania jej w ustalonym terminie. Zobowiązanie 2WAYS wobec Klienta jest zobowiązaniem starannego działania, a nie rezultatu.

8.   2WAYS informuje, że dane osobowe przetwarzane i przechowywane są zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119/1) – tzw. RODO, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

§5 WARUNKI PŁATNOŚCI

1.   Klient wybiera dogodną dla siebie formę płatności, jeśli tylko dana forma płatności jest dostępna dla zamówionej przez Klienta usługi:

a)       karta kredytowa. Dane karty kredytowej mogą zostać podane online,

b)       Przelew bankowy na rachunek 2WAYS w złotych polskich, EURO lub dolarach amerykańskich

c)       Płatność gotówką w biurze 2WAYS

d)       Płatność kartą za pośrednictwem terminala płatniczego w biurze 2WAYS

§6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.    Klient ma prawo odstąpić od umowy i zrezygnować z usługi, składając oświadczenie pisemne. Dotyczyć to może tylko usług, które nie są w trakcie realizacji i jest możliwe odstąpienie od ich wykonywania.

2.    Odstąpienie od umowy nie może nastąpić po przesłaniu aplikacji wizowych przez 2WAYS do odpowiednich urzędów rozpatrujących wnioski wizowe.

3.    W przypadku wycofania się przez Klienta z umowy, której przedmiot stanowiła jedynie rezerwacja noclegu w hotelu obowiązują warunki anulowania określone przez hotel.

4.    2WAYS zastrzega sobie prawo zmiany opisanych w niniejszym Regulaminie warunków lub rezygnacji z poszczególnych usług. Warunki anulacji opublikowane będą pod adresem serwisu internetowego będącego własnością 2WAYS i stanowić będą integralną część prezentacji oferty usług. Alternatywnie Klient zostanie o nich poinformowany w formie pisemnej. W przypadku, gdy warunki anulacji danej imprezy różnią się od warunków ogólnych opisanych w tym regulaminie, w pierwszej kolejności stosuje się warunki danej imprezy.

5.     Warunki anulowania zamówienia opisane w ust. 2 i 3 stosuje się w przypadku, gdy Klient lub uczestnik zgłoszony w formularzu zamówienia rezygnuje z usług z przyczyn nie leżących po stronie 2WAYS, takich jak: choroba, odmowa wydania lub zatrzymania paszportu, brak dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy, inny wypadek losowy mający wpływ na decyzję służb granicznych o niemożności przekroczenia granicy, itp.

6.    Od zwracanych Klientowi kwot nie przysługują odsetki.

§7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1.    2WAYS odpowiada za prawidłowy, zgodny z programem przebieg usług z ustaloną jakością i standardem świadczeń.

2.    2WAYS ponosi odpowiedzialność ograniczoną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, jeżeli takie ograniczenie odpowiedzialności wynika z przepisów prawnych obowiązujących w Polsce albo z umów międzynarodowych.

3.    2WAYS nie ponosi odpowiedzialności za wady usług wynikłe z przyczyn niezależnych, w szczególności za warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, działania innych okoliczności siły wyższej lub z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

4.    Dla potrzeb niniejszej definicji „Siła Wyższa” oznacza wydarzenie poza kontrolą 2WAYS, występujące po zawarciu umowy z Klientem, przeszkadzające racjonalnemu wykonaniu przez 2WAYS jej obowiązków i nieprzewidywalne. Takie wydarzenia mogą obejmować w szczególności wojny, rewolucje, pożary, powodzie, epidemie, embarga przewozowe, ogłoszone strajki generalne w odnośnych gałęziach przemysłu, oraz oficjalne decyzje organów władzy i administracji państwowej.

§8 UBEZPIECZENIE

1.   2WAYS rekomenduje posiadanie ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. 2WAYS udostępnia taką możliwość za pomocą pracowników 2WAYS i na stronach internetowych 2WAYS.

§9 REKLAMACJE

1.    Wstępne skargi i zażalenia dotyczące świadczonych usług należy wstępnie zgłaszać telefonicznie w terminie 24 godzin od zaistnienia sytuacji będącej źródłem reklamacji, pod rygorem możliwości ich odrzucenia bez rozpatrywania.

2.    2WAYS dołoży wszelkich starań, aby usunąć przyczyny zasadnych reklamacji, w tym w miarę możliwości oferując świadczenia zastępcze.

3.    Właściwa reklamacja musi być zgłoszona w formie pisemnej – faxem lub za pomocą innych środków teleinformatycznych nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia wstępnej reklamacji. Niezbędnym warunkiem rozpatrywania reklamacji jest wstępne zgłoszenie telefoniczne, uzyskanie Identyfikatora Reklamacji, o którym mowa w ust. 1 i umieszczenie go na pisemnym zgłoszeniu

4.    Wszelkie reklamacje należy składać w języku polskim.

5.    2WAYS zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie i udzielenia Uczestnikowi pisemnej odpowiedzi najpóźniej w ciągu 30 dni.

§10 DANE OSOBOWE UCZESTNIKA

1.    Po zapoznaniu się z poniższymi klauzulami informacyjnymi Klient wyraża – przy składaniu zamówienia lub zawieraniu Umowy, o których mowa w    §2 – zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez 2Ways Sp. z o. o. w celu i zakresie koniecznym do realizacji Usługi i/lub Usług, opisanych w § 1.

2.    Administratorem danych osobowych Klienta jest firma 2Ways Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennej 39, (NIP: 5252469934, KRS: 0000347295, REGON: 142129583), zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych Klienta.

3.    Podanie danych osobowych przez Klienta jest świadome i dobrowolne.

4.    Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się korespondencyjnie pod adresem: Inspektor Danych Osobowych, 2Ways Sp. z o. o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa i/lub pod adresem e-mail: ido@2ways.pl.

5.    Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO, tj. (a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów i/lub (b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zleceniem wykonania Usługi i/lub zawarciem umowy.

6.    Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi i/lub zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych, niemożliwe jest zawarcie umowy i realizacja usług.

7.    Dane osobowe Klienta przetwarzane są wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji zleconej usługi lub zawartej umowy. Dane osobowe mogą być przekazane podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzysta 2WAYS przy ich przetwarzaniu (np. biuro podawcze przyjmujące wnioski, kurier, itp.) i/lub mogą być przekazane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), lecz tylko i wyłącznie w zakresie wymaganym do realizacji usługi świadczonej dla osoby, której dane osobowe dotyczą.

8.    Zakres przetwarzania danych uzależniony jest od rodzaju zleconej przez Klienta Usługi i ograniczony wyłącznie do wymaganego minimum, aby poprawnie zrealizować daną Usługę. Zmienny zakres wymaganych danych wynika z faktu, iż wnioski uzyskania apostille, wnioski legalizacji dokumentów, zlecenia wykonywania tłumaczeń, rezerwacji hoteli i biletów lotniczych oraz wycieczek lokalnych, a w szczególności wnioski wizowe – w zależności od kraju i obowiązującej aktualnie procedury wizowej – różnią się zakresem bezwzględnie wymaganych danych i mogą obejmować dane:

a)        Imię i nazwisko

b)        Adres e-mail i numer telefonu

c)        Adres zamieszkania i/lub adres zameldowania i/lub adres korespondencyjny

d)         Płeć, obywatelstwo, narodowość

e)        Numer PESEL

f)         Numer i seria dowodu osobistego

g)        Numer paszportu

h)        Data i miejsce urodzenia

i)         Wizerunek

j)         Linie papilarne

k)        Wzory podpisów

l)         Miejsc i stanowisk pracy

m)       Informacje dotyczące członków rodziny

n)          Dane osobowe zawierające informacje:

I.     o cechach nabytych (wykształcenie, znajomość języków, posiadane uprawnienia, stan cywilny)

II.     Dane o sytuacji majątkowej, operacjach finansowych

III.     o cechach osobowościowych, w tym o religii

IV.     o najróżniejszych przejawach działalności (np. plany podróży, odwiedzone kraje, posiadane wizy)

o)       Nazwa firmy i jej dane rejestrowe (np. numer NIP, REGON, KRS)

p)        Numer konta bankowego

q)        Numer wniosku

r)        Oznaczenia dokumentów urzędowych i firmowych (np. numer dyplomu, sygnatura sprawy)

oraz wszelkie inne dane wymagane przez konsulaty w celu wydania wiz, legalizacji dokumentów i/lub wykonania usługi tłumaczeń, o których klient zostanie każdorazowo poinformowany.

9.    W zakresie danych osobowych klient posiada prawo do:

a)   żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

b)   wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

c)   przenoszenia danych,

d)   wniesienia skargi do organu nadzorczego,

e)   cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

10.    Dane osobowe Klienta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11.    Dane osobowe Klienta są przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych (wyrażenie zgody i/lub zlecenie realizacji usługi i/lub zawarcie umowy) w celu i zakresie koniecznym do świadczenia usług przez okres konieczny do świadczenia Usług lub do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania oraz przechowywania; zgoda zostanie cofnięta lub Administrator uzna, że dane się zdezaktualizowały.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Stosunki prawne związane ze świadczeniem usług przez 2WAYS podlegają prawu polskiemu.

2.   W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okazało się nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień.

3.   Wszelkie spory związane z wykonywaniem usług przez 2WAYS rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 2WAYS.

Przewiń do góry