Dziękujemy

Poprawne wykonanie operacji

Regulamin

Regulamin świadczenia usług oferowanych przez 2WAYS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w serwisie internetowym OdkryjDubaj.pl


§1POSTANOWIENIA WSTĘPNE

2WAYS sp. z o.o., będąca właścicielem serwisów internetowych OdkryjDubaj.pl, ZatokaPerska.pl, WizaSerwis.pl, OdkryjUSA.pl zwany dalej 2WAYS stawia sobie za cel zapewnienie wszystkim Klientom usług związanych z pośrednictwem wizowym, pośrednictwem w rezerwacji hoteli i biletów lotniczych oraz wycieczek lokalnych, zwanych dalej usługami - zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie świadczenia usług oferowanych przez 2WAYS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w serwisie internetowym OdkryjDubaj.pl, zwanym dalej Regulaminem, a także w umowach, przy uwzględnieniu indywidualnych życzeń Klientów.

§2 ZAWARCIE UMOWY

1. Umowa z Klientem w przedmiocie świadczenia usług, o których mowa w § 1 zostaje zawarta po spełnieniu następujących warunków:
1) Klient złoży poprawnie sporządzone zamówienie. Zamówienie może zostać złożone online poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza Zamówieniowego zamieszczonego za pośrednictwem serwisów internetowych 2WAYS, poprzez wysłanie do 2WAYS e-mailem wypełnionego Formularza Zamówieniowego lub telefonicznie. W przypadku zamówień złożonych online, Klient uzyskuje potwierdzenie statusu zamówienia poprzez e-mail lub telefonicznie,
2) 2WAYS potwierdzi otrzymanie zamówienia oraz podejmie się realizacji zamówionych przez klienta usług,
3) Klient dokona wpłaty całości lub części kwoty zgodnie z postanowieniami § 5.
2. Po otrzymaniu wpłaty równej 100% wartości zamówienia, 2WAYS wystawi i prześle Klientowi dokument uprawniający go do wykorzystania zamówionych usług. (voucherów do ZEA, Rosji, czy innych krajów)
3. Jeżeli Klient poda nieprawidłowe dane kontaktowe (adres e-mail) i w konsekwencji 2WAYS nie będzie w stanie skontaktować się z Klientem, potwierdzenie, o którym mowa w ust 1 pkt 2 uznaje się za doręczone, jeśli tylko zostało ono przez 2WAYS wysłane na podany przez Klienta adres.

§3 PRZESYŁKI KURIERSKIE

1. 2WAYS oświadcza, iż posiada podpisane umowy z firmami kurierskimi, które umożliwiają na dostarczenie dokumentów niezbędnych do wyrobienia wiz na preferencyjnych warunkach cenowych.
2. Ubezpieczenie przesyłek dostarczanych przez firmy kurierskie obejmuje wartość odtworzeniową dokumentów.
3. Firmy kurierskie dysponują własnymi regulaminami i warunkami przewozowymi dostępnymi na stronach internetowych firm i w realizacji przesyłek regulaminy te mają znaczenie nadrzędne, niezależne od 2WAYS.
4. 2WAYS dołoży wszelkich starań, aby na bazie zawartych umów realizacja przesyłek przebiegała bez problemów.

§4 WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG POŚREDNICTWA WIZOWEGO

1. Usługa jest świadczona na podstawie zlecenia Klienta. Złożenie zlecenia jest jednoznaczne z udzieleniem 2WAYS pełnomocnictwa do posługiwania się przekazanymi dokumentami w zakresie niezbędnym do wykonania usługi konsularnej.
2. Usługi konsularne są świadczone w urzędach konsularnych i przedstawicielstwach dyplomatycznych, znajdujących się w Warszawie, Hadze, Londynie, Mińsku i Berlinie.
3. Klient wyraża zgodę, aby przy świadczeniu usług konsularnych 2WAYS korzystał z usług innych podmiotów, w szczególności posłańców, kurierów i poczty, niebędących pracownikami 2WAYS, za których działania lub zaniechania 2WAYS nie ponosi odpowiedzialności.
4. Ponieważ usługi konsularne podlegają przepisom różnych państw, złożenie zlecenia powinno zostać poprzedzone rozmową z pracownikiem 2WAYS, w celu określenia czynności 2WAYS i Klienta niezbędnych dla zrealizowania usługi konsularnej.
5. W zleceniu Klient zobowiązany jest wymienić wszystkie dokumenty wydane 2WAYS oraz podać adres i numer telefonu, pod którym 2WAYS będzie się kontaktował z Klientem.
6. 2WAYS zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji zlecenia, gdyby otrzymane od Klienta dokumenty wzbudzały wątpliwości, co do swojej autentyczności lub zgodności z właściwymi przepisami. O wstrzymaniu działań z tej przyczyny 2WAYS niezwłocznie poinformuje Klienta.
7. 2WAYS informuje, że przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne mogą odmownie rozpatrzyć wniosek Klienta bez podania przyczyny, niezależnie od tego, czy 2WAYS dochował należytej staranności przy wykonywaniu usługi konsularnej.
8. Ponieważ wykonanie usługi konsularnej zależy od współdziałania innych osób, Klient przyjmuje do wiadomości, iż 2WAYS nie gwarantuje pomyślnego rezultatu usługi konsularnej, ani też wykonania jej w ustalonym terminie. Zobowiązanie 2WAYS wobec Klienta jest zobowiązaniem starannego działania a nie rezultatu.
9. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

§5 WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Klient wybiera dogodną dla siebie formę płatności, jeśli tylko dana forma płatności jest dostępna dla zamówionej przez Klienta usługi:
1) karta kredytowa. Dane karty kredytowej mogą zostać podane online,
2) Przelew bankowy na rachunek 2WAYS w złotych polskich, EURO lub dolarach amerykańskich
3) Płatność gotówką w biurze 2WAYS

§6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy i zrezygnować z usługi, składając oświadczenie pisemne. Dotyczyć to może tylko usług, które nie są w trakcie realizacji i jest możliwe odstąpienie od ich wykonywania.
2. Odstąpienie od umowy nie może nastąpić po przesłaniu aplikacji wizowych przez 2WAYS do odpowiednich urzędów rozpatrujących wnioski wizowe.
3. W przypadku wycofania się przez Klienta z umowy, której przedmiot stanowiła jedynie rezerwacja noclegu w hotelu obowiązują warunki anulowania określone przez hotel.
4. 2WAYS zastrzega sobie prawo zmiany opisanych w niniejszym Regulaminie warunków lub rezygnacji z poszczególnych usług. Warunki anulacji opublikowane będą pod adresem serwisu internetowego będącego własnością 2WAYS i stanowić będą integralną część prezentacji oferty usług. Alternatywnie Klient zostanie o nich poinformowany w formie pisemnej. W przypadku, gdy warunki anulacji danej imprezy różnią się od warunków ogólnych opisanych w tym regulaminie, w pierwszej kolejności stosuje się warunki danej imprezy.
5. Warunki anulowania zamówienia opisane w ust. 2 i 3 stosuje się w przypadku, gdy Klient lub uczestnik zgłoszony w formularzu zamówienia rezygnuje z usług z przyczyn nie leżących po stronie 2WAYS, takich jak: choroba, odmowa wydania lub zatrzymania paszportu, brak dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy, inny wypadek losowy mający wpływ na decyzję służb granicznych o niemożności przekroczenia granicy, itp.
6. Od zwracanych Klientowi kwot nie przysługują odsetki.

§7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. 2WAYS odpowiada za prawidłowy, zgodny z programem przebieg usług z ustaloną, jakością i standardem świadczeń.
2. 2WAYS ponosi odpowiedzialność ograniczoną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, jeżeli takie ograniczenie odpowiedzialności wynika z przepisów prawnych obowiązujących w Polsce albo z umów międzynarodowych.
3. 2WAYS nie ponosi odpowiedzialności za wady usług wynikłe z przyczyn niezależnych, w szczególności za warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, działania innych okoliczności siły wyższej lub z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

§8 UBEZPIECZENIE

1. 2WAYS rekomenduje posiadanie ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. 2WAYS udostępnia taką możliwość za pomocą pracowników 2WAYS i na stronach internetowych 2WAYS.


§9 REKLAMACJE

1. Wstępne skargi i zażalenia dotyczące świadczonych usług należy wstępnie zgłaszać telefonicznie w terminie 24 godzin od zaistnienia sytuacji będącej źródłem reklamacji, pod rygorem możliwości ich odrzucenia bez rozpatrywania.
2. 2WAYS dołoży wszelkich starań, aby usunąć przyczyny zasadnych reklamacji, w tym w miarę możliwości oferując świadczenia zastępcze.
3. Właściwa reklamacja musi być zgłoszona w formie pisemnej - faxem lub lub za pomocą innych środków teleinformatycznych nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia wstępnej reklamacji. Niezbędnym warunkiem rozpatrywania reklamacji jest wstępne zgłoszenie telefoniczne, uzyskanie Identyfikatora Reklamacji, o którym mowa w ust. 1 i umieszczenie go na pisemnym zgłoszeniu.
4. Wszelkie reklamacje należy składać w języku polskim.
5. 2WAYS zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie i udzielenia Uczestnikowi pisemnej odpowiedzi najpóźniej w ciągu 30 dni.

§10 DANE OSOBOWE UCZESTNIKA

1. Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie swoich danych osobowych w bazie danych 2WAYS.
2. 2WAYS zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Uczestnika zgodnie z postanowieniami polskiej ustawy o ochronie danych osobowych i oświadcza, że dane te nie będą udostępniane osobom trzecim.
3. Uczestnik ma prawo kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, a w szczególności praw do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, lub ich usunięcia, jeśli są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.


§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Stosunki prawne związane ze świadczeniem usług przez 2WAYS podlegają prawu polskiemu.
2. W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okazało się nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień.
3. Wszelkie spory związane z wykonywaniem usług przez 2WAYS rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 2WAYS.

Zostań fanem

Informacja dot. plików cookie W celu realizacji usług strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików ookies w Twojej przeglądarce.